Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

İşletme - Finansal Tablolar Analizi (1 Kullanıcı)

_ZÜMRA_

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
15 Eki 2007
Mesajlar
9,962
Tepki puanı
9
Puanları
0
Yaş
45
ÜNİTE 1

Finansal Tablolar:

Muhasebenin kayıt ve sınıflamayla topladığı bilgilerin işletmeyle ilgili taraflarca çeşitli amaçlarla kullanmasına olanak vermek için özetlenerek gösterildiği tablolara finansal tablolar denir.

Finansal Tabloların Amaçları:

1-yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bigliler sağlamak
2-gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
3-varlıklar , kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkındaki bilgi sağlamak

Temel Finansal Tablolar

1-bilanço
2-gelir tablosu

Ek Finansal Tablolar

1-fon akış tablosu
2-nakit akış tablosu
3-işletme sermayesi değişim tablosu
4-satışların maliyeti tablosu
5-özkaynak değişim tablosu

Genel amaçlı finansal tablolar:

1-bilanço
2-gelir tablosu
3-nakit akış tablosu
4-özsermaye değişim tablosu

Özel amaçlı tablolar:

1-kar dağıtım tablosu
2-satışların maliyeti tablosu
3-fon akım tablosu
4-işletme sermayesi değişim tablosu

Bilanço: Bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla bu varlıkalrın sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren tablodur.

Bilanço aktif ve pasif toplamı olmak üzere iki bölümden oluşur.
Aktif ve pasif toplamı birbirine eşittir.

Gelir Tablosu: işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net karını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablodur.

gelir , gider , dönem net karını ve zararını gösteren tablodur.

Satışların Maliyeti Tablosu: gerçekten gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur.

Fon Akış Tablosu: işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur. Aktifin tamamı fon olarak kabul edilir.

Nakit Akış Tablosu: Nakit akış tablosu bir hesap döneminde oluşan nakit akışını nakit giriş ve çıkışlarını yani işletmenin tahsilat ve ödemelerini kaynakları ve kullanım yerleri ile birlikte gösteren bir tablodur. Nakit akış tablosundaki fon kavramı fon akım tablosundaki fon kavramından farklıdır. Nakit akış tablosu ve nakit ve nakde eş değer kaynak ve kullanımları içerirken, fon akım tablosu işletmenin nakit dışndaki fon kaynak ve kullanımlarını da içermektedir.

Özkaynak Değişim Tablosu: ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artık veya azalışları gösteren tablodur. bu tablo işletme sahip ve ortaklarının yaptığı ilave yatırımları gösterir.

özkaynaklar değişim tablosu :

açıklamalar
ödenmiş sermaye
sermaye yedekleri
kar yedekleri
geçmiş yıllar karı
dönem net karı
özkaynaklar toplamı

Finansal Analiz: bir işletmenin finansal durumunu faaliyet sonuçlarını finansal performansını ve finansal yönden gelişimini değerlendirebilemk geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde gösterdiği eğilimlerini incelenmesidir.
 

_ZÜMRA_

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
15 Eki 2007
Mesajlar
9,962
Tepki puanı
9
Puanları
0
Yaş
45
2.ÜNİTE

MUHASEBE ANALİZLERİ


İşletmenin muhasebe sisteminin işletmede gerçekleşen faliyetleri ne ölçüde yansıtılabildiğinin değerlemesidir.

Tahakkuk Esası: Finansal nitelikli olayların etkileri nakit hareketinin gerçekleştiği tarihte değil de işlemin gerçekleştiği tarihte kayda alınır.

Nakit Esası: işlemlerin gerçekleşmesi yerine nakit hareketlerinin gerçekleştiği tarihler esastır.

Faaliyet Türleri:
İşletmeler amaçlarına ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. bu faaliyetleri özetleri finansal tablolar aracılığı ile ilgili bilgi kullanıcılarına iletilir. finansal tablolar işletmelerin faaliyetlerinin özetlendiği tablolardır. bu faaliyetler üç grupta özetlenmiştir. bunlar:

finansman faaliyetleri
yatırım faaliyetleri
işletme faaliyetleridir

İşletmenin sahip olduğu varlıklar iki kaynaktan finanse edilir

1-yabancı kaynaklar
2-özkaynaklar

kısa vadeli yabancı kaynaklar:
ödenecek vergiler, alınan avanslar, gelecek aylara ait gelirler, ticari borçlar diğer borçlardır

kısa vadeli yabancı kaynakların türleri:
*aktife nakit girişi sağlarken vadeleri geldiğinde nakit çıkışına sebep olan borçlar(bankalardan alınan nakdi krediler)
*aktife stok girişi sağlarken vadesi geldiğinde aktiften stok çıkışına sebep olan borçlar (ticari borçlar)
*aktife nakit girişi sağlarken vadeleri geldiğinde aktiften nakit çıkışına sebep olmaktadır. örneğin kredili olarak ticari mal alan bir işletmenin aktifinde stok artışı gerçekleşmektedir. ancak ticari borcun vadesi geldiğinde aktiften nakit çıkışına yol açacaktır.
*kısa vadeli borçlardan bazıları aktife nakit girişi sağlamakta ama buna karşılık aktiften doğrudan bir çıkışa sebep olmamaktadır.
*aktife doğrudan bir giriş yaratmadığı halde aktiften nakit çıkışına yol açan borç türleri de vardır.(vergi borçları)
*aktife nakit girişi yaratmayan ve aynı zamanda da aktiften nakit çıkışına yol açmayan borç unsurlarıda bulunmaktadır.

finansal kiralama (Leasing) kiralayan ve kiracı arasında arasındaki bir sözleşmedir. kiracı kiralayanın sahip olduğu bir maddi duran varlığı kullanma hakkına sahip olmaktadır.

tek düzen hesap planında finansal kiralama için kullanılan hesaplar:

finansal kiralama işleminden borçlar hesabı
ertelenmiş finansal kiralama borç maliyeti
haklar hesabı
birikmiş amortismanlar hesabıdır.

Borç karşılıkları ve koşullu borçlar

borç karşılıkları gerçekleşme zamanı belli olmayan yükümlülüklerdir. mevcut bir yükümlülük olduklarından ve yükümlülüğün ifası için işletmeden kaynak çıkışı gerekeceğinden yükümlülük olarak muhasebeleştirilirler.

koşullu borçlar(veya şarta bağlı borçlar)
borç olarak muhasebeleştirilemezler çünkü bunlar geçmiş olaylardan kaynaklanan olası yükümlülüklerdir. örneğin dava konusu olan ihtilaflı borçlar aleyhte açılmış tazminat davaları.

gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları:
sonraki dönemlere ait gelirlerin içinde bulunulan dönemde peşin olarak tahsil edilmiş kısımlarını içerir. gelecek aylara ait gelirler kısa vadeli yabancı kaynaklarda gelecek yıllara aist gelirler ise uzun vadeli yabancı kaynaklarda yer almaktadır.

özkaynaklar ortakların işletmeye tahsis ettiği sermaye ile kardan işletmede bırakılan kısımları kapsar.
geri ödemesizdir
sonsuz vadeye sahiptir
kredi verenler açısından bir güven unsuru olarak görülmektedir

özkaynaklar grubunda tutarca en büyük payı otofinansman kalemlerinin kar yedekleri geçmiş yıllar kar ve dönem ne karı yer alması beklenmektedir.

gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetlere yatırım faaliyetleri denir.

dönen varlıklar
duran varlıklar

dönen varlık: bir dönem içinde satılacak kullanılacak tahsil edilecek olan unsurlar ile paranın kendisinden oluşur.

dönen varlık kalemleri:
hazır değerler
geçici yatırım amacıyla elde bulundurulan menkul kıymetler
vadesi bir yılın altında olan kısa vadeli alacaklar
stoklar
gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
diğer dönen varlıklardır

duran varlıklar
işletme faaliyetlerinde bir yılın üzerinde kullanılmak amacıyla edinilen varlıklar ile vadeleri bir yılın üzerinde olan alacakları içermektedir. duran varlıkların esas finansman kaynağı özkaynaklardır ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda varlık finansmanında kullanılmaktadır.
 

_ZÜMRA_

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
15 Eki 2007
Mesajlar
9,962
Tepki puanı
9
Puanları
0
Yaş
45
3.ÜNİTE

FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ


Finansal analiz bir işletmenin finansal durumunun belirli teknikler yardımıyla analiz edilmesi raporlanması ve bu raporların yorumlanarak işletmeye hakkında bir yargıya varılması faaliyetlerinin bütünüdür.

kapsamına göre finansal analiz çeşitleri

statik analiz: belirli bir tarihte düzenlenmiş veya tek bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkinin tespiti ve değerlendirilmesine statik analiz denir.


dinamik analiz:
işletmelerin birbirini takip eden dönemlerine ait finansal tablolarında yer alan kalemler arası ilişkinin ve bu kalemlerin zaman içerisinde göstermiş olduğu eğilimlerin belirlenmesi ve yorumlanması şeklinde yapılan analizlerdir.

amacına göre finansal analiz çeşitleri:

yönetim analizi: yöneticilerin kararlarına ve izleyecekleri politikalara esas teşkil etmek üzere yapılır.

kredi analizleri: işletmeye kredi veren veya verecek olan kredi kurumları tarafından yapılan bir analiz türüdür.

yatırım analizleri:
işletmenin mevcut ortakları ile işletmeye gelecekte ortak olmayı düşünenler ve işletmeye uzun vadeli fon sağlayan ve fon sağlamayı düşünenler tarafından yapılır.


analizi yapanın durumuna göre finansal analiz çeşitleri
*iç analiz
*dış analiz

finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler (yöntemler)

*karşılaştırmalı finansal tablolar analizi
*eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz
*dikey yüzde yöntemi ile anlaliz
*oran analizi

eğilim yüzdeleri (trend) analizi: işletmenin birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarındaki eğitimin temel yıla göre hesaplanmasıdır.

dikey yüzde yöntemi:
finansal tablolardaki kalanların toplam içindeki oransal büyüklüğünü değerlendirir. bir kalemin toplam veya grup içindeki yüzdelik payları hesaplamak yorumlanmasıdır.

oran analizi: finansal tablo kalemleri arasındaki anlamlı ilişkilerden yararlanılarak hesaplanan oranlara dayanan bir analiz tekniğidir.

oranların sınıflandırılması:

1-finansal durum tablosu oranları
2-gelir tablosu oranları
3-karma oranlar

dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkileri gösteren üç temel oran vardır.

-cari oran
-likidite oranı
-nakit oranıdır

cari oran: işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir.

likidite (asit test ) oranı: ödeme gücünün belirlenmesinde stokların paraya çevilmeme riskini ortadan kaldırmaktadır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt