Neler Yeni

Hoşgeldiniz İslami Forum Sayfası

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Aşura gününün faziletli ibadetleri (1 Kullanıcı)

Mehmet Asa

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
13 Mar 2012
Mesajlar
807
Tepki puanı
2
Puanları
0
Yaş
51
Konum
Bursa/yenisehir
Web Sitesi
gruplar.antoloji.com
AŞURA GECESİ NAMAZLARI

Ebû Hureyre (Radtyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre:
“Her kim Âşûrâ gecesinde dört rekat kılar, her rekatta bir kere Fâtiha, elli kere İhlâs Sûresini okursa, elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allâh-u Te alâ onun için Mele-i E‘lâ’da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bin minber binâ eder.â€￾

Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/88; Süyûtî, el-Le’âli’l-masnua, 2/109-110; îbnü Arrâk, Tenzîhü'ş-şerî'a, 2/150-151)
-----------------------------------------------------------------
ÂŞÛRÂ GÜNÜ NAMAZLARI
10 Muharrem 23 EKİM CUMA

İmâm-ı Echûrî (Rahimehullâh) ın naklettiği bir hadis-i şerife göre:
â€œÂşûrâ günü her rekatta bir Fâtiha ve on beş ya da on bir Geylâni -kuddise sirruhu-nun nakline göre elli) İhlâs okuyarak dört rekat kılan kişinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını Allâh-u Te'âlâ mağfiret eder ve Allâh-u Te‘âlâ onun için Mele-i E lada (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan (yapılmış) bin tane minber inşâ eder. O gün iki rekat dahi kılan bütün sıddıkların amelle*riyle Allâh-u Tealâ’ya takarrubta bulunmuş (mânen yakınlaşmış gibi olur.â€￾(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh:167-, İbnü’l-Cevzî, Bostânü’l-vâ'izîn, 1/2S1; Abdülkâdir el-Geylâni el Ğunye,2/88; Safuri,Niizhetü'l-mecâlis, 1/157)

---------------------------------------------------------------------

AŞURA GÜNÜNÜN ORUÇLARI
İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim muharremden Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ o kişiye on bin melek sevabı verir. Her kim muharremden Âşûrâ gününde oruç tutarsa, o kişiye on bin hac ve umre yapan kadar sevap verilir, ayrıca on bin tane de şehit sevabı verilir.â€￾ (Ebulleys es-Semerkandî, Tenbîhul- ğâfilîn, sh:331; Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/87)

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)danrivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel*lem)şöyle buyurmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ o kişi için (sürekli edâ edilmiş) orucuyla namazıyla altmış yıllık ibadet sevabı yazar. Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, ona bin şehit sevabı verilir. Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ ona yedi kat semâ ehlinin (sonsuz ibadetlerinin) sevabını yazar.â€￾ (Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/88)

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Kim Âşûrâ günü oruç

tutarsa sanki bütün zamanlarda oruç tutmuş gibidir.â€￾ (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:49)

Yine böylece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Allâh-u Te alâ onun için bin hac ve bin umre sevabı yazar. Ayrıca ona bin şehit sevabı verilir. Kendisine doğu ile batı arasındakilerin (sâlih amellerinin) ecri yazılır.

Bu kişi İsmâ'îl (Aleyhisselâm)ınçocuklarından (Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in atalarından) bin köle âzâd etmiş gibi olur. Kendisi adına cennette yetmiş bin köşk kaydedilir. Allâh-u Te alâ onun canını cehenneme haram kılar.â€￾ (Safûri, Nüzhetü’l-Mecâlis, 1/156)

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem) in bugünde tutulan oruç hakkında şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

â€œÂşûrâ gününün faziletine kavuşmaya bakınız. Çünkü o gün Allâh-u Te alâ’nın günler arasında özellikle seçtiği mübarek bir gündür. Bugün oruç tutan kimseye, Allâh-u Te alâ Kendi nezdinde (de*ğerli) olan tüm meleklerin, nebilerin, rasüllerin, şehitlerin ve sâlihlerin ibadetlerinden büyük bir nasip ayırır. -Aleyhimü’s-salâtü ve’s-selâm-.â€￾ (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şir'ati'l-lslâm, sh:216-217)
----------------------------------------------------------------------
“Her kim Âşûrâ gününde sadaka verirse, bütün sene boyunca (vermeyip de sevabını) kaçırmış olduğu sadakaları vermiş gibi olur.â€￾
(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bu konuda şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim Âşûrâ gününde zerre miktarınca sadaka verirse, Allâh-u Te alâ ona Uhud Dağı miktarınca sevap verir ve bu sevap kıyamet gününde o kişinin mizanında bulunur.â€￾

(Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati’l-Îslâm, sh:217)
---------------
“Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, ölüm hastalığından başka bir hastalık görmez.â€￾
(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/88)

Eserlerde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:
“Her kim Âşûrâ gününde gusül abdesti alırsa, Allâh-u Te‘âlâ’nın katında annesinin onu doğurduğu günkü gibi gü*nahlardan arınmış olur.â€￾ (Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şirati'l-lslâm, sh:218)
----------------------
“Her kim Âşûrâ gününde (bir rivayet içinde misk bulunan) ismid (sürme taşı) ile (gözlerine) sürme çekerse, asla göz hastalığı çekmez.â€￾
(Beyhakî, Şuabü’l-îmân, no:3797, 3/367)
---------------
“Her kim Âşûrâ gününde bir hastayı ziyaret ederse, sanki bütün Âdemoğlunu ziyaret etmiş gibidir.â€￾
(Geylânî, el-Ğunye, 2/88
----------------
İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim Âşûrâ gününde eliyle bir yetimin başını okşarsa, Allâh-u Te'âlâ bu yaptığı iş vesilesiyle (o yetimin başındaki) her bir saç tanesine karşılık, o kişiye cennet*te bir derece verir.â€￾

(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Gunye, 2/87; Seyyid Ali Zâde, Şerhu Şi/ati'l-lslâm, sh:218

------------------------------------------------------

“Her kim Âşûrâ gününde ailesine genişlik yapar
(da ikramlarda bulunur) sa, senenin geri kala*nında
da hep (rızık bakımından) genişlik içerisinde olur.â€￾
(Taberânî, el-Mucemul-Kebîr, no: 10007,10/77; Beyhakî, Şuabul-îmân, no:3792,3/36S)
-------------------
o günde oruç tutun ve o günde ailenize genişlik
(bolluk) yapın. Her kim malından (vererek)
ailesine o günde genişlik yaparsa,
Allâh-u Te'âlâ da senenin diğer günlerinde
ona genişlik yapar.â€￾
(Abdülkâdir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/89)
-------------
“Her kim Âşûrâ gününde on Müslümana selam verirse, sanki o kişi mahlukat içerisindeki bütün müminlere selam vermiş gibidir.â€￾

(Safûrî, Nüzhetü'l-Mecâlis, 1/156)
---------------------------------------------------
â€œÂşûrâ günü İhlas Sûresi ni bin kere okuyana Allâh-u Te alâ rahmet

nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır.â€￾ (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-İslâm, sh:217-218)
------------------------------------------------------

Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin Yapılacak Bir Amel

Âşûrâ günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fâti- ha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sâbit olmuştur. (MuhammedEbu'l-YüsrÂbidîn, el-Evrâdü’d-dâime, sh:93)
---------------------------
Muhammed Hakkî Hazretlerinin nakline göre: “Her kim Âşûrâ günü yüz kere Âyete’l-Kür- sî, yüz kere de İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allâh-u Te‘âlâ azaplarını hafifletir.â€￾ (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:43)

Ya bir de günahkâr mümin iseler demek ki onlardan azâbı tamamen kaldırır, sâlih mümin iseler derecelerini artırır.
 
Son düzenleme:

Bu konuyu görüntüleyen kişiler

Üst Alt